रामपुर नगरपालिकाको वेवसाईटमा हार्दिक स्वागत छ | कुनै प्रतिक्रया भए सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नहुन्छ |

 

Yemendra Upadhyay

Designation:

Email: 
rampurmunicipality@gmail.com
Phone: 
98570 75111
Section: 
Administration
Tenure: 
2074/07/29